DM-Nawada
श्री कौशल कुमार, आई.ए.एस जिला समाहर्ता एवं दंडाधिकारी, नवादा
ECI
भारत निर्वाचन आयोग - प्रेस वार्ता कवरेज भारत निर्वाचन आयोग